General terms and conditions
Currently not available in English

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto podmínky stanovují všeobecné obchodní podmínky, za kterých ARMARAUN s.r.o. poskytuje reklamní prostor pro reklamní sdělení právnickým i fyzickým osobám.
1.2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných se společností ARMARAUN s.r.o. a obsahují obecná smluvní ujednání ve smyslu § 273 odstavce (1) Obchodního zákoníku.
1.3. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem České republiky.
1.4. Společnost ARMARAUN s.r.o. je provozovatelem internetových portálů (dále jen "Poskytovatel") a je oprávněna poskytovat reklamní prostor pro reklamní sdělení na jednotlivých internetových portálech.
1.5. Klient (dále jen "Klient") je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamu od Poskytovatele.


2. ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
2.1. Inzerce se realizuje výhradně na základě připsané úhrady na účet Poskytovatele maximálně 10 dnů po odeslání závazné objednávky. Uvedená lhůta počíná bežet dnem odeslání závazné objednávky inzerce klientem.
2.2. Dnem úhrady se rozumí den připsaní platby na účet společnosti ARMARAUN s.r.o..
2.3. Nedojde-li k písemné výpovědi (doporučeným dopisem, faxem) uzavřené inzertní smlouvy ve lhůtě 1 měsíce pře uplynutím smluvního období, tak se inzertní smlouva automaticky prodlužuje o dalších 6 měsíců za cenu aktuální ke dni prodloužení. Rozhodující je den doručení výpovědi poskytovateli.


3. PODKLADY PRO INZERCI
3.1. Klient bere na vědomí, že poskytovatelem nejsou žádná jeho zveřejňovaná data a podklady zpracovávány.


4. ODMÍTNUTÍ INZERCE
4.1. Poskytovatel má kdykoliv právo odmítnout zveřejnění inzerce z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohl poškodit dobré jméno Poskytovatele.
4.2. Poskytovatel není povinen odmítnutí zdůvodnit. Odmítnutí bude doručeno klientovi v písemné podobě na adresu jeho sídla s tím, že ukončení prezentace bude provedeno bezodkladně.


5. ODPOVĚDNOST
5.1. Klient je odpovědný za soulad jeho inzerce s právními předpisy. Klient je rovněž odpovědný za to, že jeho inzerce nebude zasahovat do
a) práva k ochranné známce nebo jiného průmyslového práva třetí osoby
b) autorského práva či jiného duševního vlastnictví třetí osoby
c) práva na ochranu obchodního tajemství třetí osoby
d) práva na ochranu osobnosti, názvu či dobré pověsti třetí osoby
5.2. Klient se zavazuje uhradit společnosti ARMARAUN s.r.o. veškerou škodu vzniklou v souvislosti s porušením povinnosti klienta uvedené v odst. 1 tohoto článku.
5.3. Společnost ARMARAUN s.r.o. odpovídá za škodu vzniklou porušením jejich povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, na který se vztahují tyto Všeobecné podmínky. Úhrnná předvídatelná škoda na základě vzájemné dohody společnosti ARMARAUN s.r.o. a klienta činí maximálně 100.000 Kč.


6. CENY ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena
6.1. Cena je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí závazné objednávky. Ceny uvedené v závazné objednávce neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Ceny jsou uvedeny v českých korunách.

Fakturace a platební podmínky
6.2. Faktura-daňový doklad se vystavuje v návaznosti na Závaznou objednávku, přičemž fakturovaná částka musí být vždy připsána na účet poskytovatele maximálně 10 dnů po odeslání závazné objednávky. Lhůta počíná běžet dnem odeslání závazné objednávky. V případě neuhrazení ceny za inzertní služby dle tohoto bodu, si Poskytovatel vyhrazuje právo inzertní kampaň klienta ukončit.
6.3. Podmínkou prezentace inzerce je připsání ceny na účet poskytovatele.
6.4. Faktura je daňovým dokladem a též potvrzením závazné objednávky stran poskytovatele. Faktura bude klientovi zaslána po připsání finančních prostředků na účet poskytovatele.

Storno poplatky
6.5. Při zrušení reklamní smlouvy před uplynutím období na které byla uzavřena, přísluší poskytovately nárok na úhradu ceny za reklamu v plné výši za uplynulé období, storno poplatek činí 50 % ceny specifikované v Závazné objednávce pro neproběhlé období plus splatná DPH.
6.6. Opožděná platba na účet poskytovatele má účinky zrušení reklamní smlouvy.


7. POVINNOSTI POSKYTOVATELE
7.1. Poskytovatel neodpovídá klientovi za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytovaných prací a služeb, a dále neodpovídá za výpadky v poskytování služeb v důsledku vyšší moci. Poskytovatel dále neodpovídá za závady na jednotné telekomunikační síti, ani za jejich důsledky.
7.2. Náhradní plnění poskytovatel neposkytuje a klient není oprávněn jej požadovat, pokud to není součástí smlouvy.
7.3. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, měření či při odstraňování poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to možné, předem klienta vyrozumí.
7.4. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí poskytovatel s předstihem klientovi písemně nebo jiným vhodným způsobem.
7.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za datovou bezpečnost klientova informačního systému, funkčnost telekomunikačních okruhů subdodavatelů, zařízení a softwaru pro přístup k internetu. Rovněž nebude zodpovědný za části internetu provozované jinými operátory ani za obsah informací zveřejňovaných prostřednictvím internetu jinými subjekty.


8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Podpisem Závazné objednávky, vyjadřuje Klient výslovný souhlas s tím, aby společnost ARMARAUN s.r.o. shromažďovala a zpracovávala osobní údaje, týkající se osoby a firmy Klienta, a to pro účely záznamu do databáze klientů.
8.2. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných údajů. Dále tímto klient výslovně prohlašuje, že byl v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřenou reklamní smlouvou.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených ve všech formách reklamního a inzertního sdělení uveřejněného dle Závazné objednávky a těchto obchodních podmínek. Případné finanční a právní následky nese v plném rozsahu Klient - zadavatel reklamního sdělení.
9.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Závazné objednávky.
9.3. V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci reklamy vznikne mezi stranami spor, který bude řešen soudní cestou, provozovatel i objednatel souhlasí s tím, aby se místní příslušnost soudu řídila místem sídla provozovatele.